MBR舰船和近海设施

BMA 10-75 标准型
BMA 10-75 标准型
BMA 100-300 标准型
BMA 100-300 标准型
BMA 大型游艇系列
BMA 大型游艇系列
BMA R 船舶系列
BMA R 船舶系列
浮选设备 用于厨房废水处理
浮选设备 用于厨房废水处理
 
型号平均日流量(m³/d)最大值(m³/d)
BMA 101,852,6
BMA 305,57,6
BMA 509,212,7
BMA 7513,919,2
BMA 10018,525,5
BMA 15027,738,2
BMA 2003751
BMA 30055,576,6
型号平均日流量(m³/d)BOD负荷 (kg/d)
BMA 5 R5,04,8
BMA 13 R13,012,6
BMA 20 R20,019,4
BMA 35 R35,034,0
BMA 50 R50,048,6
BMA 75 R75,072,9